Informacije sa treće redovne sjednice Upravnog odbora

Održana je treća redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Nakon usvajanja dnevnog reda usvojen je zapisnik sa prve i druge redovne sjednice Upravnog odbora.
U okviru tačke dva razmatrana je i usvojena Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za fiskalnu 2017-u godinu, te Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2017-u godinu.
Razmatran je prijedlog Sporazuma o realizaciji projekta povećanja energetske efikasnosti objekta Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, nakon čega je Upravni odbor dao saglasnost direktoru Zavoda da potpiše isti.
U nastavku sjednice članovi ovog radnog tijela usvojili su Odluku o imenovanju komisije za odobrenje liječenja van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i odobravanje CT dijagnostike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te Odluku o imenovanju komisije za prava osiguranika i kontrolu lijekova Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde.
Upravni odbor donio je zaključak kojim se odobrava edukovanje uposlenika Zavoda za zvanje Kordinator za FUK kao i izdavanje certifikata za zvanje Kordinator za FUK.
Doneseni su zaključci, pojedinačno za svako osigurano lice, u vezi sa nabavkom hormona rasta te je konstatovano da će se nabavka istog vršiti putem najpovoljnijeg ponuđača apoteke “9. Maj”.
Nakon pomenutih tačaka dnevnog reda, u nastavku sjednice razmatrano je i usvojeno sljedeće:
– Zaključak kojim se odbija zahtjev “Orto-Sar-a” za dobijanje saglasnosti za nastavak realizacije projekta „Pregled djece po školama“, od 21.03.2018.godine
– te Zaključak kojim se traži od Komisije za prava osiguranika Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, da sačini prijedlog uputstva za liječenje malignih oboljenja, te da isti dostavi Upravnom odboru na razmatranje.