Pravilnici i uputstva

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine FBiH”, broj: 31/02)

Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine FBiH”, broj: 20/19)

Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo (“Službene novine FBiH”, broj: 93/13)

Pravilnik o dopunama pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo (“Službene novine FBiH”, broj: 102/15)

Pravilnik o dopuni pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo (“Službene novine FBiH”, broj: 16/19)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo (“Službene novine FBiH”, broj: 22/19)

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (“Službene novine FBiH”, broj: 31/02)

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, broj: 01-1037/21 od 31.03.2021. godine

Pravilnik o zaštiti od požara, broj: 14-2090-4/16

Pravilnik o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje (“Službene novine FBiH”, broj: 50/20)

Pravinik o izmjenama i dopunama pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje (“Službene novine FBiH”, broj: 21/22)

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje (“Službene novine FBiH”, broj: 78/22)

Pravilnik o internoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 08-04-992-1/23 od 28.02.2023.godine

Uputstvo o refundaciji troškova lijekova za osigurane osobe koje boluju od malignih bolesti, broj: 14-1974/18

Uputstvo o načinu i postupku za odobravanje izdavanja ortopedskih i drugih pomagala koje obezbjeđuje ZZO BPK Goražde, broj: 01-33-2912/21 od 05.07.2021.godine

Uputstvo o načinu korištenja zdravstvenih usluga osiguranih lica Zavoda za laboratorijske pretrage i načinu fakturisanja istih, broj: 14-876-2/17

Uputstvo o dopuni uputstva o načinu korištenja zdravstvenih usluga osiguranih lica Zavoda za laboratorijske pretrage i načinu fakturisanja istih, broj: 14-1299-6.1/17

Uputstvo o utvrđivanju prava osiguranih osoba na medicinsku rehabilitaciju kao nastavak bolničkog liječenja, uvjetima i postupku za ostvarivanje tog prava, broj: 01-02-94/20

Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije (“Službene novine FBiH”, broj: 43/14)

Uputstvo o izmjenama uputstva o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije (“Službene novine FBiH”, broj: 47/15)

Uputstvo o načinu ostvarivanja prava na refundaciju troškova na ime korištenja zdravstvene zaštite, broj: 14-2861-2/16

Etički kodeks, broj: 14-I-902/18