Osigurana lica

Da bi se koristilo pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju, potrebno je steći svojstvo osiguranika.

Osiguranik se postaje:

1. po osnovu rada (u preduzećima, ustanovama, kod pravnog ili fizičkog lica, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim predstavništvima, zemljoradnici),
2. korisnici penzija,
3. nezaposlena lica pod uslovima iz Zakona,
4. lica kojim je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog i civilnog invalida rata,
5. lica koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje

Osigurana lica su članovi porodice osiguranika i to:

1. supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
2. djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastorčad( i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
3. roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih izdržava,
4. unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.


Da li je neko zdravstveno osiguran ili ne, dokazuje se izdatom zdravstvenom legitimacijom nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Zdravstvena legitimacija mora biti ovjerena u kantonalnom zavodu za mjesec u kojem se koristi zdravstvena zaštita.