Prijava na zdravstveno osiguranje

Prijava na zdravstveno osiguranje za nosioce osiguranja vrši obveznik uplate doprinosa prema mjestu boravišta ili prebivališta:
– za osobe u radnom odnosu- poslodavac;
– za penzionere-Fond PIO/MIO;
– osobe na socijalnoj zaštiti-nadležni Centar za socijalni rad;
– nezaposlena lica- nadležna Služba za zapošljavanje.

Obveznik uplate doprinosa podnosi potpisanu prijavu za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Prijava za zaposlena lica vrši se na obascu JS 3100 koji se predaje nadležnoj Poreskoj upravi prema mjestu prebivališta nosioca osiguranja. Obrazac se nalazi na web stranici Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Za članove porodice nosioca obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši obveznik uplate doprinosa na obrascu ZO3 ( promjena u toku osiguranja) i isti se predaje u nadležnu poslovnicu zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu boravišta ili prebivališta.

Obrazac ZO3 ( promjena u toku osiguranja) može se nabaviti u Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja.