O nama

Zakonom o Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ( “Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/9, 8/99 i 5/16 ) sa sjedištem u Goraždu, 1. Slavne višegradske brigade broj 1.

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacija BiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona te Statutom Zavoda.

Na osnovu člana 97. stav 1 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Službene novine Federacije BiH 30/97), Upravni odbor Zavoda na II sjednici održanoj 22.12.1998. godine donio je Odluku o osnivanju stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja. U sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja u Stručnoj službi se:

1. obavljaju poslovi u vezi sa obezbjeđivanjem sredstava za sprovođenje
obaveznog zdravstvenog osiguranja,
2. upravlja sa sredstvima Zavoda saglasno zakonu, finansijskim planovima i drugim aktima Zavoda i odgovara za njihovu namjensku upotrebu,
3. prati finansijsko poslovanje, obavlja analitičko-planski i finansijsko-računovodstveni poslovi, te vode propisane evidencije,
4. obavljaju poslovi u vezi sa pripremom i zaključivanjem ugovora sa zdravstvenim ustanovama o pružanju zdravstvenih usluga osiguranim licima, te poslovi u vezi praćenja, analiziranja, izvještavanja o zakonitom pravilnom, kvalitetnom, blagovremenom i potpunom izvršavanju zaključenih ugovora,
5. obavljaju poslovi u vezi izrade podzakonskih propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, statuta i drugih općih akata Zavoda i Stručne službe, učešće u izradi dogovora sporazuma i ugovora koje zaključuje ili im pristupa Zavodu,
6. obavljaju poslovi izrade analiza, programa, planova i izvještaja koji proizilaze iz djelatnosti Zavoda,
7. obavljaju poslovi pripreme odgovarajućih materijala u vezi sa ostvarivanjem prava i obaveza po osnovu obaveznog zdravstvenog reosiguranja,
8. obavljaju svi stručni, administrativni i pomoćni-tehnički poslovi u vezi sa obezbjeđivanjem rada i radom organa Zavoda,
9. obavljaju poslovi u vezi sa rješavanjem o pravima osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u prvom i drugom stepenu u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonskim i podzakonskim propisima i opštim aktima Zavoda, vrše odgovarajuće isplate i ostali poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, o čemu se sačinjavaju informacije,
10. vrše poslovi u vezi sprovođenja međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiuranje za teritoriju kantona,
11. vrše poslovi u vezi obezbjeđivanja zdravstvene zaštite u inostranstvu i u vezi sa upućivanjem osiguranih lica na liječenje u inostranstvo u skladu sa propisima,
12. vodi propisane evidencije i statistike o osiguranicima i osiguranim licima sa podacima potrebnim za sprovođenje i obezbjeđenje kontrole ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
13. koordiniraju poslovi na uvođenju i funkcionisanju informacionog sistema u obaveznom zdravstvenom osiguranju,
14. obavljaju poslovi u postupku naknade štete Zavoda,
15. obavljaju poslovi u vezi sa pokretanjem i učešćem u prekršajnom postupku u slučajevima predviđenim Zakonom,
16. vrši praćenje i kontrola ukupnog rada i poslovanja Stručne službe Zavoda,
17. vrši i drugi upravno-pravni, imovinsko-pravni, drugi stručni-administrativni poslovi koji su stavljeni u djelokrug Stručne službe, zakona, podzakonskim propisima i drugim općim aktom.

Stručna služba Zavoda pored navedenih poslova obavlja poslove u vezi sa obezbjeđivanjem sredstava i sprovođenjem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz djelatnosti Kantonalnog zavoda ostvaruju se:
1. u sjedištu Kantonalnog Zavoda,
2. u poslovnicama zdravstvenog osiguranja Kantonalnog zavoda.
Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ima 2 poslovnice sa sjedištem u Prači i Ustikolini.

U poslovnicama Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi:
1. prijava i odjava članova porodice osiguranog lica na lica na teritoriji opć ina,
2. izdavanje i ovjera zdravstvenih legitimacija kojima se utvrđuje i dokazuje svojstvo osiguranog lica,
3. ustanovljavanje i vođenje ličnih kartona osiguranih lica,
4. vođenje evidencije o uplati doprinosa,
5. izvršavanje i drugih prava, obaveza i odgovornosti koje su zakonskim propisima stavljene u djelokrug poslovnica.