Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita koja se Zakonom o zdravstvenom osiguranju, članom 32., osigurava obuhvata:
1. hitnu medicinsku pomoć,
2. liječenje zaraznih bolesti,
3. liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
4. zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života
5. zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata,
6. otkrivanje i liječenje endemske nefropatije,
7. liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa,
8. zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu,
9. zdravstvenu zaštitu duševnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica, ili oštete materijalna dobra,
10. zdravstvenu zaštitu oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
11. provođenje obavezne imunizacije protiv dječijih zaraznih oboljenja,
12. liječenje povreda na radu i profesionalna oboljenja,
13. liječenje povreda na radu i profesionalih oboljenja,
14. zdravstvenu zaštitu građana iznad 65 godina života, pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
15. liječenje narkomanije,
16. službu prikupljanja krvi.

Osigurana lica, pored prava iz člana 32. ovog zakona imaju pravo, u skladu sa utvrđenom medicinskom indikacijom, na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, kao i pravo na korištenje lijekova čije je stavljanje u promet odobrila Vlada Federacije, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisivati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.
Obim prava iz stava 1. ovog člana utvrdit će se kantonalnim propisima.

Zdravstvena zaštita koja se ovim zakonom osigurava, provodi se kao:
1. primarna,
2. specijalističko-konsultativna i
3. bolnička.