Ugovorne zdravstvene ustanove

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ima sklopljene ugovore sa sljedećim ustanovama:

  • J.Z.U. Kantonalna bolnica Goražde
  • J.U. Dom zdravlja Isak Samokovlija
  • J.U. Dom zdravlja Ustikolina
  • J.U. Dom zdravlja Prača

Vankantonalno liječenje:

  • Univerzitetski klinički centar Sarajevo
  • J.U. Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu

Banjsko liječenje:

  • Reumal Fojnica
  • “Aquaterm” Olovo