Dobrovoljno osiguranje

Ukoliko lice nije zdravstveno osigurano jer ne radi, nije prijavljeno na biro i nema supružnika ili roditelja koji bi ga mogao osigurati, može se osigurati tako što će zdravstveno uplaćivati iz vlastitih sredstava.
Prema odredbama Člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, propisano je da su lica sa prebivalištem na teritoriji FBiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.
Da bi lice ostvarilo pravo na dobrovoljno osiguranje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potrebno je da ima prebivalište na navedenom kantonu, ukoliko je strani državljanin potrebno je da lice ima odobren boravak u FBiH na području BPK-a Goražde.
Za lica koja se prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, utvrđuje se osnovica i stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje i to:
– 40% prosječne mjesečne bruto plaće za teritoriju Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku i sa stopom doprinosa od 7,5% na osnovicu.
Pisani zahtjev za prijavu na dobrovoljno osiguranje stranke mogu preuzeti u prostorijama Kantonalnog zavoda Goražde. Pored zahtjeva potrebno je priložiti sljedeće:
– kopiju lične karte sa područja BPK-a Goražde
– kopiju lične karte za podnosioca zahtjeva stranog državljanina i osoba bez državljanstva kojima je odobren boravak u Federaciji BiH na području BPK-a Goražde (kopija putne isprave)
– kopija rješenja o odobrenom privremenom boravku u BiH (Ministarstvo sigurnosti – služba za poslove sa strancima)
– izjavu potpisanu u poslovnici Zavoda da nema osiguranje
– uplatu doprinosa 6 (šest) mjeseci unazad – retroaktivno od dana početka prijave i uplatu doprinosa za tekući mjesec na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde broj računa 1320102015282917 i vrstom prihoda 712193, te na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja na račun broj: 1020500000064018. Uplatu doprinosa obveznik doprinosa 89,8% će uplatiti na depozitni račun Kantonalnog zavoda a na račun Federalnog zavoda 10,2%.
– rodni list za djecu i potvrde o redovnom školovanju za učenike i studente do navršenih 26 godina starosti.