Obavezno osiguranje

Obavezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Regulisano je pravo na zdravstveno osiguranje kao i obveznik obračuna i uplate doprinosa i nekih kategorija lica koje Zakon nije predvidio, u skladu s tim Kantonalni zavod ima sklopljene sporazume i to:

  • Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite
  • Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika u osnovnim i srednjim školama i redovnih studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu
  • Sporazum o utvrđivanju naknade za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih lica koja su prijavljena na obavezno zdravstveno osiguranje
  • Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu
  • Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu
  • Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite

Obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u slučajevima i pod uslovima određenim Zakonom, osiguranicima se osigurava:

– zdravstvena zaštita
– naknada plaće
– naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Članovima porodice osiguranika se osigurava:

– zdravstvena zaštita
– naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita koja se Zakonom osigurava provodi se kao:

* primarna zdravstvena zaštita,
* specijalističko-konsultativna
* bolnička zdravstvena zaštita.

Pod pojmom zdravstvena zaštita u članu 32. Zakona su utvrđene vrste ali ne i obim zdravstvene zaštite. Utvrđivanje obima zdravstvene zaštite koji proizilazi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dato je u nadležnost Federacije, odnosno Kantona posebnim podzakonskim aktima.

Osim prava iz člana 32. Zakona, osigurana lica po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na lijekove, što je u BPK-a Goražde regulisano Odlukom o listi lijekova koji se propisuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja (Odluka broj 03-37-2127/17 od 29.12.2017. godine).

Osiguranim licima se također, po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, obezbjeđuje u medicinski indiciranim slučajevima, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.