Informacije sa osme redovne sjednice Upravnog odbora

U prostorijama Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde 22.06.2018.godine održana je osma redovna sjednica Upravnog odobra. Nakon što je usvojen dnevni red članovi ovog upravljačkog tijela donijeli su Zaključak kojim se daje saglasnost direktoru Zavoda za potpisivanje Aneksa na Sporazum o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energetske efikasnosti“, nakon čega donosi Odluku o preraspodjeli sredstava po Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja za fiskalnu 2018.godinu.
U okviru tačke četiri donesen je Zaključak kojim se daje saglasnost direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za potpisivanje Sporazuma o obezbjeđenju primarne zdravstvene zaštite i lijekova za korisnike – osiguranike Zavoda sa KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo, za period 01.07.2018. – 30.06.2019.godine. Na kraju osme redovne sjednice razmatrane su žalbe osiguranih lica.