All posts by zzobpk

Čestitka povodom Kurban bajrama

Povodom Kurban bajrama, svim osiguranicima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Bajram šerif Mubarek Olsun želi direktor Kantonalnog zavoda mr Hamed Topuz sa uposlenicima.
Uz želju da ovaj veliki praznik provedu u duhu tradicije i običaja, dobrom raspoloženju, zdravlju i sreći, dijeleći radost Bajrama sa svojim najbližim.

Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Obavještenje za osiguranike

Obavještavamo sve osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da Kantonalni zavod zbog predstojećeg praznika, Kurban bajrama, u utorak 21.08.2018. te srijedu 22.08.2018. godine neće raditi. U skladu sa gore navedenim zbog nemogućnosti održavanja Komisije za vankantonalno liječenje u redovnom terminu, želimo Vas informisati da će ista biti održana dan ranije, u ponedjeljak 20.08.2018. godine sa početkom u 12:00h.
Zavod zdravstvenog osiguranja će nastaviti sa radom u četvrtak 23.08.2018.godine.

Obavijest za osiguranike

U nastojanju osiguravanja visokog nivoa zdravstvene zaštite u svakodnevni rad Kantonalna bolnica implementira dvije nove usluge D-dimer i Troponin.
Naime, Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja je potpisao ugovor sa Kantonalnom bolnicom za 2018-u godinu, te je u međuvremenu proširio nivo usluga te obezbjedio obavljanje novih pretraga u istoj.
Naprijed navedenim se stiču uslovi za bržom i tačnijom dijagnostikom što je veoma bitno za potrebe hitne laboratorijske djelatnosti. Ovim je uveliko olakšano pacijentima koji su do sada ove pretrage mogli obavljati u Sarajevu, čime im je omogućeno da bez dodatni troškova i u kraćem roku dobiju rezultate pretrage.
Navedene usluge omogućavaju podizanje kvalitete rada ali i kvalitete izvršenih usluga korisnicima.

Potpisan ugovor o pružanju usluga magnetne rezonance

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan ugovor sa PZU „dr. Al-Tawil“ Sarajevo o pružanju usluga radiološke dijagnostike (magnetna rezonanca) za potrebe osiguranika Zavoda.
Osiguranici Kantonalnog zavoda imaju mogućnost da sa ovjerenom uputnicom, zdravstvenom legitimacijom i odlukom ljekarske komisije bez dodatnog plaćanja obave pretrage. Potpisivanjem navedenog ugovora napravljen je kvalitetan pomak u oblasti privatne ljekarske prakse. Pomak je to i za građane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji više mjeseci čekaju na magnetnu rezonancu u drugim zdravstvenim ustanovama.
Ovaj izuzetno važan ugovor potpisali su direktor Kantonalnog zavoda mr Hamed Topuz dipl.oec i direktor poliklinike “dr. Al-Tawil” mr.sci.dr. Đinan Al-Tawil.
Usluge koji ovaj ugovor obuhvata su snimanje, izdavanje nalaza te davanje mišljenja nadležnog ljekara.
Potpisivanju ugovora prisustovali su i zamjenik direktora Zavoda dipl.oec Emir Pršeš, predsjednik Upravnog odbora Zavoda Nermin Papračanin te izvršni direktor poliklinike “dr. Al-Tawil” doktor Bakir Nakaš.
Poslije uspješno uvedene CT dijagnostike sada je uslijedila i magnetna rezonanca što je sigurno od izuzetne koristi za građane BPK-a Goražde.
Cilj Kantonalnog zavoda je da se u mrežu zdravstvenih institucija uvrste i privatne poliklinike i ordinacije kako bi pacijenti mogli sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom, uputnicom i odlukom ljekarske komisije ostvariti prava na usluge i u privatnom sektoru bez dužih čekanja.

Informacije sa sjednice Upravnog odbora

26.07.2018.godine u prostorijama Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde održana je deveta po redu sjednica Upravog odbora. Nakon što je usvojen dnevni red, donesena je Odluka o preraspodjeli sredstava po Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja
za fiskalnu 2018-u godinu. Članovi ovog radnog tijela su razmatrali i donijeli Zaključak kojim se daje saglasnost menadžmentu Zavoda za potpisivanje ugovora o pružanju usluga Radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca sa PZU Poliklinika Dr.Al-Tawil Sarajevo. U nastavku sjednice razmatran je izvještaj PZU Eurofarm centar, te rješavana problematika prevoza hemodijaliznih pacijenata po aktu Kantonalne bolnice Goražde od 21.06.2018.godine. U tački 7. su razmatrane žalbe osiguranih lica.

Prva vanredna sjednica Upravnog odbora

Na prvoj vanrednoj sjednici Upravnog odbora održanoj 13.07.2018., razmatrana je jedna tačka dnevnog reda. U okviru ove tačke članovi ovog radnog tijela razmatrali su zahtjev Kantonalne bolnice Goražde za akontaciju novčanih sredstava. Nakon rasprave donesena je Odluka o akontativnoj isplati sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde. Navedenom Odlukom nalaže se menadžmentu Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde da, kroz Službu Trezora i računovodstva, izvrši akontativnu isplatu sredstava za JZU Kantonalnu bolnicu Goražde za mjesec juni.

Informacije sa osme redovne sjednice Upravnog odbora

U prostorijama Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde 22.06.2018.godine održana je osma redovna sjednica Upravnog odobra. Nakon što je usvojen dnevni red članovi ovog upravljačkog tijela donijeli su Zaključak kojim se daje saglasnost direktoru Zavoda za potpisivanje Aneksa na Sporazum o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energetske efikasnosti“, nakon čega donosi Odluku o preraspodjeli sredstava po Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja za fiskalnu 2018.godinu.
U okviru tačke četiri donesen je Zaključak kojim se daje saglasnost direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za potpisivanje Sporazuma o obezbjeđenju primarne zdravstvene zaštite i lijekova za korisnike – osiguranike Zavoda sa KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo, za period 01.07.2018. – 30.06.2019.godine. Na kraju osme redovne sjednice razmatrane su žalbe osiguranih lica.