Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 12.10.2022. godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec juli 2022. godine “Službene novine FBiH”, broj: 75/22):

Uplate na mjesečnom nivou:

46,74 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
5,30 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec:

327,18 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
37,10 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja