Sastanak direktora ZZO, Travnik

U dane 24 i 25.04 2019. godine sa početkom u 14 sati u Travniku održan je sastanak direktora zavoda zdravstvenog osiguranja.
Sastanku su pored direktora KZZO i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, prisustvovali i predstavnici Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine g-đa Đinita Fočo, šef Grupe za poslove obuke i analize i g-đa Belma Šećibović, šef Grupe za normativno-pravne poslove.

Na sastanku je usvojen slijedeći

D N E V N I R E D

1. Kratko predstavljanje rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Travnik KSB/SBK

2. Ugovaranje zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim podzakonskim aktima (rasprava i diskusija)

3. Realizacija zaključaka sa prethodno održanog sastanka direktora zavoda:
– Provođenje postupka javne nabavke odnosno finansiranja nabavke imunoglobulina i
finansiranje setova za inzulinske pumpe/potrošni materijal – informacija,

4. Izrada novog softvera za Obračun sredstava u zdravstvu u Federacije Bosne i
Hercegovine – prezentacija

5. Razno

Rezime sastanka:

Ad.1 – Kratko predstavljanje rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Travnik KSB/SBK
Direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB gosp.Dragan Solomun, mr.ph. pozdravio je sve prisutne i u kratkom izlaganju upoznao o radu Zavoda.

Ad.2 – Ugovaranje zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i
drugim podzakonskim aktima (rasprava i diskusija)
Zaključak:
– Da se u odnosu na zemlje u okruženju napravi analiza tzv „mreže ugovornih organa u zdravstvu“ odnosno da se sagledaju iskustva provođenja ovih javnih nabavki u zemljama okruženja (zadužen ZZO Zapadno – Hercegovački kanton)
– Da zavodi zdravstvenog osiguranja sagledaju potrebu ponovnog obraćanja Inicijativom za izmjenu pojedinih odredbi Zakona o javnim nabavkama, te da iste dostave Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH radi objedinjavanja i prosljeđivanja Agenciji za javne nabavke.

Ad.3 – Realizacija zaključaka sa prethodno održanog sastanka direktora zavoda:
Provođenje postupka javne nabavke odnosno finansiranja nabavke
imunoglobulina i finansiranje setova za inzulinske pumpe/potrošni materijal –
informacija
Zaključak:
– Zajednička javna nabavka imunoglobulina vodit će se za KZZO koji su dali suglasnost za
vođenje iste.
– Nabavka inzulinskih pumpi vodit će se putem javnih nabavki kako je i planirano, a predmet nabavke sa potrebnim količinama će se definisati prema KZZO koji su se izjasnili za vođenje ove javne nabavke, nakon što kantonalni zavodi koji nisu dostavili svoje očitovanje/saglasnost istu dostave Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Ad.4 – Izrada novog softvera za Obračun sredstava u zdravstvu u Federacije Bosne i
Hercegovine – prezentacija
– Predstavnik FZZO Suad Hebibović, dipl. ing je prezentirao novi dizajn softvera za Obračun sredstava u zdravstvu u kojem je naglasio uočene nedostatke na trenutno postojećem softveru zbog kojih su i pokrenute aktivnosti za izradu novog.
Nova aplikacija za izradu Obračuna treba otkloniti sve navedene nedostatke i da bude fleksibilna za korištenje.

Ad.5 – Razno

– U okviru ove tačke dnevnog reda zamjenik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Dževad Hamzić,mr.oec., je podsjetio prisutne na ranije doneseni zaključak vezano za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, prema dostavljenim spiskovima obveznika, koji nisu izmirili obavezu prema FZZO. Zamolio je prisutne predstavnike zavoda da izvrše provjeru ovih spiskova prema ranijem dogovoru, kako bi utvrdili koji obveznici izmiruju obaveze prema KZZO, a ne izmiruju prema FZZO. Ovo posebno zbog odstupanja u pripadajućim doprinosima, u dijelu koji se odnosi na KZZO i FZZO.

Dogovoreno je da se naredni sastanak održi tokom IX mjeseca u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać.