Potpisani Ugovori o pružanju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama sa područja našeg kantona

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Salem Halilović, danas je potpisao Ugovore o pružanju zdravstvene zaštite sa direktorima zdravstvenih ustanova sa područja našeg kantona, za period 01.01.-31.12.2020.godine.

Potpisani su sljedeći Ugovori:
– Ugovor o pružanju bolničke zdravstvene zaštite, koji je potpisan sa Kantonalnom bolnicom, u iznosu od 5.212.938,00 KM
– Ugovor o pružanju primarne zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, potpisan sa JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija”Goražde, u ukupnom iznosu od 3.334.064,00KM.
– Ugovor o o pružanju primarne zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, potpisan sa JU Dom zdravlja Ustikolina u iznosu od 503.548,00 KM.
– Ugovor o o pružanju primarne zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, sa JU Dom zdravlja Prača u iznosu od 372.996,00 KM
– Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa za finansiranje higijensko-epidemiološke službe sa JU Zavod za javno zdravstvo u iznosu od 121.364,00 KM.

Zavod zdravstvenog osiguranja u ovoj godini izdvojit će iznos od 3.358.815,00 KM, bez naknade, na ime troškova za Esencijalnu listu, na ime bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa izdvojit će 1.911.247,47 KM, iznos od 898.320,00 KM izdvojit će na ime troškova za bolovanje preko 42 dana, te na ime ortopedskih i drugih pomagala izdvojit će ukupan iznos od 428.482,00 KM.
Ukupna vrijednost koja se izdvaja za finansiranje zdravstvene zaštite u iznosu od 15.969.072,47 KM, što je 87,22% ukupno planiranog budžeta za 2020-u godinu.
Iznos koji se izdvaja za finansiranje zdravstvenih ustanova je 11.456.157,47 KM, što je ukupno 63% od ukupno planiranog budžeta za finansiranje zdravstvenih ustanova za 2020-u godinu.