Potpisan Ugovor o pružanju usluga CT dijagnostike sa Poliklinikom “Eurofarm”Goražde

U nastojanju osiguranja visokog nivoa zdravstvene zaštite osiguranika sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović i direktor Poliklinike “Eurofarm Centar” Kenan Kekić potpisali Ugovor o pružanju usluga vanbolničke CT dijagnostike – kompjuterizirana tomografija. Potpisivanjem navedenog Ugovora obezbjedit će se adekvatna zdravstvena zaštita za pacijente sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem savremene dijagnostičke opreme, kojom će se svakako doprinijeti razvoju i unapređenju zdravstvene zaštite, kvaliteti i dostupnosti zdravstvene ustanove kao i uštede u troškovima Kantonalnog zavoda, te smanjenje upućivanja pacijenata u druge ustanove van područja BPK-a što je dodatni teret ali i opterećenje za teško oboljele pacijente.
S obzirom na to da znamo kolike su liste čekanja i koliko je važna kvalitetna oprema na kojoj se obavlja CT dijagnostika, kao i doktori i inžinjeri radiologije koji rade na tim uređajima kako bi iste mogli profesionalno realizirati, mišljenje menadžmenta Zavoda je da će se ovim Ugovorom isto i ostvariti.
Kao bitnu prednost potpisanog Ugovora treba istaći smanjeno vrijeme čekanja za obavljanje potrebne dijagnostike s obzirom na to da je Ugovorom predviđen rok za snimanje CT-a u hitnim slučajevima odmah, a za ostale osiguranike u roku od 2 dana od dana prijema uputnice sa odoborenjem.
Ugovor je potpisan na godinu dana, te su osigurana sredstva u iznosu od 165.000,00 KM. Za navedene usluge prethodnih godina izdvajano je više sredstava što za Zavod predstavlja znatnu uštedu na godišnjem nivou.
Usluge za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pružat će se u prostorijama Eurofarm Centar podružnica Goražde.