Informacije sa sjednice Upravnog odbora

26.07.2018.godine u prostorijama Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde održana je deveta po redu sjednica Upravog odbora. Nakon što je usvojen dnevni red, donesena je Odluka o preraspodjeli sredstava po Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja
za fiskalnu 2018-u godinu. Članovi ovog radnog tijela su razmatrali i donijeli Zaključak kojim se daje saglasnost menadžmentu Zavoda za potpisivanje ugovora o pružanju usluga Radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca sa PZU Poliklinika Dr.Al-Tawil Sarajevo. U nastavku sjednice razmatran je izvještaj PZU Eurofarm centar, te rješavana problematika prevoza hemodijaliznih pacijenata po aktu Kantonalne bolnice Goražde od 21.06.2018.godine. U tački 7. su razmatrane žalbe osiguranih lica.