Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 30.06.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec april 2023.godine “Službene novine FBiH”, broj: 46/23)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 51,53 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 5,85 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 360,71 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 40,95 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja