Zaključen Ugovor sa Općom bolnicom “Prim. dr Abdulah Nakaš”

U nastojanju da našim osiguranicima obezbjedimo kvalitetniju, bržu, obimniju i bolju zdravstvenu zaštitu, Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je zaključio Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za 2023-u godinu sa JU Opća bolnica “Prim. dr Abdulah Nakaš”.

Shodno navedenom, a u skladu sa prethodno spomenutim Ugovorom za naše osiguranike obezbjeđeno je obavljanje najsloženijih oblika specijalističko-konsultativne zdravstvene djelatnosti i bolničke zdravstvene djelatnosti na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i to: operacija urođenih deformiteta kičme kod djece, povrede kičmenog stuba, revizione proteze kuka, primarne i revizione proteze koljena, operacija multipli prijeloma kičme te operacija multipli prijeloma zdjelice.

Ovim činom je znatno olakšano našim osiguranicima da prethodno navedene usluge dobiju u što kraćem vremenskom periodu, jer su za iste prethodno morali da čekaju dugo.

Ovo je samo jedan u nizu poboljšanja i unapređenja koje je menadžment Zavoda uveo u posljednje vrijeme, a sve u cilju osiguranja što kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite za naše osiguranike.

Direktor Zavoda Salem Halilović je istakao da saradnici vrijedno rade na Ugovoru za narednu godinu sa Općom bolnicom, kako bi našim osiguranicima i u narednom periodu mogla biti pružena zdravstvena zaštita u ovoj zdravstvenoj ustanovi.