Prva redovna sjednica Upravnog odbora

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao je prvu redovnu sjednicu.
Nakon usvajanja dnevnog reda Upravni odbor je donio Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog obora.
Članovi Upravnog odbora razmatrali su i usvojili Odluku o raspodjeli novčanih sredstava za period 01.01.-31.03.2018., te Odluku o usvajanju izvještaja o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2017.
U okviru tačke 6. data je saglasnost na Pravilnik o blagajničkom poslovanju.
U nastavku sjednice donijeta je Odluka o imenovanju komisije za odobrenje liječenja van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i odobravanje CT dijagnostike na području BPK-a Goražde, te je usvojena Odluka o imenovanju komisije za prava osiguranika i kontrolu lijekova Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.
Nakon pomenutih tačaka dnevnog reda, u nastavku sjednice data je saglasnost za potpisivanje:
– Ugovora o pružanju usluga medicinske rehabilitacije Reumal Fojnica
– Sporazuma za utvrđivanje naknade za obavezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika u osnovnim i srednjim školama i redovnih studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu
– Sporazuma za utvrđivanje naknade za obavezno zdravstveno osiguranje iz člana 1. ovog Sporazuma
– Sporazuma za obavezno zdravstveno osiguranja djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života
– Sporazuma za obavezno zdravstveno osiguranja lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite
– Sporazuma o utvrđivanju naknade za zdravstevnu zaštitu nezaposlenih lica
– Sporazuma za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica.
Na posljednjoj tački dnevnog reda razmatrani su zahtjevi za djecu koja koriste hormon rasta.