Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG)

Dana 23.06.2021.godine pokrenut je postupak javne nabavke za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG), u nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge te dokumentaciju koja je potrebna za navedeni poziv.

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG)

Obrazac za cijenu ponude (Aneks 3)

Obrazac povjerljivih informacija (Aneks 4)

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (Aneks 5)

Izjava iz člana 52.Zakona o javnim nabavkama (Aneks 7)