Održana četvrta redovna sjednica Upravnog odbora

Jučer je zasjedao Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Nakon glasanja i usvajanja dnevnog reda usvojen je Zapisnik sa treće redovne sjednice. Upravni odbor je u okviru tačke dva donio Zaključak kojim se daje saglasnost direktoru Zavoda da potpiše ponuđeni Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju usluga zdravstvene zaštite za 2018-u godinu sa Univerzitetskim kliničkim centrom Sarajevo, te Sporazum o reprogramiranju i načinu otplate dospjelog duga za 2017-u godinu.
U nastavku sjednice donesena je Odluka o raspodjeli novčanih sredstava za period 01.01.-31.12.2018. godine.
Nakon spomenutih tačaka dnevnog reda, razmatrano je i usvojeno sljedeće:
– Zaključak kojim se daje saglasnost direktoru Zavoda za potpisivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga sa zdravstvenim ustanovama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – JZU Kantonalna bolnica Goražde, JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde, JU Dom zdravlja Prača, JU Dom zdravlja Ustikolina i Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde
– te Zaključak kojim se daje se saglasnost direktoru Zavoda za potpisivanje ugovora o pružanju farmaceutskih usluga sa: JU Apoteka „9 Maj“ Goražde, PZU Apoteka „AL-HANA“ Goražde i PZU Apoteka „TRG-PHARM“ Goražde.