Obračun doprinosa za dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 13.04.2020.godine – za mjesec april – za lica koja se prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a u skladu sa članom 1. i 2. Odluke Upravnog odbora Zavoda, broj: 08-04-249-1-4/20 od 24.01.2020.godine, kako slijedi:


38,70 KM na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na račun broj: 132010201528917, sa vrstom prihoda 712193.
4,40 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, na račun broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193.