Obavijest za osiguranike

S obzirom na činjenicu da se na području našeg kantona pojavio “veliki kašalj”, te da je povećana potreba za obavljanjem laboratorijske dijagnostike – bordetella pertussis – veliki kašalj, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je, u cilju prevencije širenja i ranog otkrivanja, donijela Zaključak, broj: 08-04-4-338-1/24 od 19.02.2024.godine.

Prethodno navedenim Zaključkom se odobravaju refundacije novčanih sredstava osiguranim licima za gore navedenu uslugu obavljenu u medicinskom laboratoriju “Atrijum” Goražde, u iznosu od 90,00 KM po jednoj analizi.

Prethodno navedeni Zaključak je stupio na snagu 19.02.2024.godine i važi do 19.04.2024.godine, što znači da će u navedenom periodu osiguranici moći ostvariti pravo na refundaciju za laboratorijsku dijagnostiku – bordetella pertussis – veliki kašalj.