Informacije sa sjednice Upravnog odbora

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 22.05.2018.godine održana je šesta redovna sjednica Upravnog odbora ove javne ustanove.
Nakon što je jednoglasno usvojen zapisnik sa pete redovne sjednice donesena je Odluka o visini, uvjetima i načinu korištenja naknade za putne troškove. Članovi ovog radnog tijela dali su saglasnost direktoru Zavoda za potpisivanje ugovora o pružanju farmaceutskih usluga sa PZU Apoteka „DIVA-MEDICA“ Goražde. Upravni odbor je primio k znanju Izvještaj Komisije za liječenje van Kantona i Komisije za prava osiguranika za 2017.godinu, te Izvještaj PZU „EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA“ SARAJEVO Podružnica Goražde za period 01.10.2017.- 31.03.2018.godine.
U okviru tačke 6. i tačke 7. razmatran je dopis Gradskog vijeća Grada Goražda u kojem se traži informacija na koji način vijećnici koji ne ostvaruju zdravstveno osiguranje ni po jednom osnovu, mogu ostvariti to pravo, te je razmatran prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde za uvrštavanje Pampers pelena na Listu ortopedskih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Razmatrana je i ponuda “Unifarm” d.o.o. iz Lukavca za uvrštavanje medicinskog sredstva (automatski pen injektor za inzulin) na Listu ortopedskih pomagala koji se obezbjeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, sa prijedlogom cijene od 64,00 KM. Upravni odbor je konstatovao da je ponuđena cijena previsoka i da od navedenog ponuđača treba tražiti, pismenim putem, saglasnost sa prijedlogom cijene od 2,50 KM jer se isti u apotekama na području BPK-a mogu naći po navedenoj cijeni.
U okviru tačke 9. Upravni odbor je razmatrao žalbe osiguranih lica.