Informacija za osiguranike

U cilju smanjenja liste čekanja za određene zdravstvene usluge, a pri tom imajući u vidu sve zakonske propise kao i zagarantovana prava pacijentima da mogu i kroz privatnu praksu zaštititi svoje zdravlje i zatražiti zdravstvenu zaštitu, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je, na 9 (devetoj) redovnoj sjednici, donio Zaključak, broj: 08-04-2610-4/20 od 17.09.2020.godine.

Prethodno navedenim Zaključkom  definisano je da se odobravaju refundacije novčanih sredstava za obavljenu uslugu elektromioneurografije (EMNG) u PZU „Eurofarm Centar – Poliklinika“ podružnica Goražde. Navedeno pravo osiguranici Kantonalnog zavoda Goražde ostvaruju na osnovu pojedinačnog zahtjeva za refundaciju troškova (isti mogu preuzeti u prostorijama Zavoda).

Na ovaj način osiguranicima Bosansko-podrinjskog kantona se skraćuje vrijeme čekanja na ovu vrstu zdravstvene usluge, te obezbjeđuje  brža, efikasnija a time i kvalitetnija zdravstvena zaštita.

Navedeni Zaključak je stupio na snagu 17.09.2020.godine, a važi do 31.12.2020.godine.