Informacija o promjeni vrste prihoda za dobrovoljno osiguranje

Obavještavamo sve osiguranike prijavljene na dobrovoljno zdravstveno osiguranje da je došlo do promjene vrste prihoda.
U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH broj 67/17”) došlo je do promjene vrste prihoda sa dosadašnjeg koda 712111 na 712193.
U skladu sa gore navedenim molimo osiguranike koji su prijavljeni na dobrovoljno zdravstveno osiguranje da pri popunjavanju uplatnice u polju vrsta prihoda unose broj 712193.