Zavod omogućio nove vrste zdravstvenih usluga na području BPK-a Goražde

U želji da našim osiguranicima olakšamo pristup dijagnostičkoj pretrazi color dopler, te laboratorijskoj usluzi vitamin D, ugovorima koji su potpisani sa Kantonalnom bolnicom te Domom zdravlja Goražde, uveliko je pojednostavljeno ali i skraćeno vrijeme čekanja za ove vrste usluga.

Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je potpisao Ugovor o pružanju bolničke zdravstvene zaštite u periodu 01.01.-31.12.2021.godine sa Kantonalnom bolnicom Goražde. Istim je regulisano da su Finansijskim planom za fiskalnu 2021-u godinu, na ime dijagnostičke pretrage Color dopler, predviđena finansijska sredstva. Da bi naš osiguranik ostvario mogućnost na ovu vrstu zdravstvene usluge potrebno je da ima preporuku specijaliste određene grane medicine. Na osnovu iste stiče pravo da u što kraćem vremenskom roku ostvari navedeno.

Ugovorom o pružanju primarne zdravstvene zaštite u period 01.01.-31.12.2021.godine, potpisan sa JU Dom zdravlja “dr. Isak Samokovlija” Goražde, članom 10. regulisano je da će isti pružati laboratorijske usluge vitamin D u krvi. Također, ovom prilikom naglašavamo da će osigurana lica moći realizirati ovu vrstu laboratorijske usluge u Domu zdravlja Goražde, na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na osnovu preporuke subspecijaliste endokrinologa.