Sedma redovna sjednica Upravnog odbora

07.06.2018.godine održana je sedma redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Nakon usvajanja dnevnog reda usvojen je izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa šeste redovne sjednice ovog radnog tijela.
Prvom tačkom dnevnog reda donesen je Zaključak kojim se daje se saglasnost menadžmentu Zavoda za potpisivanje ugovora sa konsultantskom firmom SEVOI za uspostavu sistema finansijskog upravljanja i kontrole-FUK. U okviru tačke tri razmatrani su i primljeni k znanju izvještaji, o izvršenim zdravstvenim uslugama za 2017.godinu, Kantonalne bolnice Goražde i tri doma zdravlja sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U nastavku sjednice donesena je Odluka o visini, uvjetima i načinu korištenja naknade za putne troškove. Pod tačkom 7. razmatrane su žalbe osiguranih lica.