Sastanak direktora ZZO, hotel “Kardial” Teslić

U dane 13. i 14.12.2018. godine u ZTC Banja Vrućica hotel “Kardial” Teslić, održan je sastanak direktora zavoda zdravstvenog osiguranja sa dnevnim redom:

1. Kratko predstavljanje rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
2. Razmatranje realizacije zaključaka sa prethodnog sastanka:
    a) Nacrt primjedbi/amandmana na prijedlog Zakona o doprinosima (koji je u
         proceduri donošenja) i putem ZZOiR FBiH isti uputiti donosiocu zakona
    b) Inicijativa za ujednačavanje stope doprinosa za penzionere/umirovljenike na 
         teritoriji F BiH, obzirom da stope doprinosa određuju organi vlasti;
    c) Inicirati izmjene i dopune Zakona o evidencijama u zdravstvu u smislu da se                                medicinska evidencija u zdravstvenim ustanovama može voditi u pisanoj i/ili                              elektronskoj formi, ovisno da li je uspostavljen elektronski zdravstveni karton ili nije;
3. Regulisanje načina plaćanja, odnosno finansiranja imunoglobulina;
4. Problematika usaglašavanja cijena lijekova na pozitivnoj listi lijekova Zeničko-dobojskog kantona sa cijenama lijekova Federalne liste lijekova, objavljene u “Sl.novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 25/17 i broj: 60/18. Kraća prezentacija i diskusija o primjeni u drugim kantonima.
5. Razno

Nakon pozdravnog obraćanja direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, doc.dr.sc.Vlatka Martinović,  u ime domaćina, organizatora sastanka, ucesnike sastanka pozdravila je i direktorica ZZO Zenice, g-đa Mirzeta Subašić i izrazila zadovoljstvo sastankom i ulogom ovoga Zavoda u održavanju istog. Nakon provedenih diskusija po svim tačkama dnevnog reda, učesnici sastanka jednoglasno su usvojili

                                                                   Z A K LJ U Č K E

1. FZZOiR će se Nacrt primjedbi/amandmana na prijedlog Zakona o doprinosima dostaviti svim Kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja radi davanja očitovanja na iste u roku od tri dana (do utorka 18.12.2018. god. ) koje će dostavit FZZOiR.

2. FZZOiR će objedinjene primjedbe dostaviti Ministarstvu Finansija Federacije BiH, i na znanje Federalnom Ministarstvu zdravstva.

3. FZZOiR će uputit Inicijativu za Izmjene i dopune Zakona o evidencijama u zdravstvu u smislu da se medicinska evidencija u zdravstvenim ustanovama može voditi u pisanoj ili elektronskoj formi, ovisno da li je uspostavljen elektronski zdravstveni karton ili nije, dostaviti na dalje postupanje.

4. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH će nabavljati ukupne količine imunoglobulina, a kantonalni zavodi će finasirati svoj dio količina u skladu sa Uputstvom.

5. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH će Uputiti Upit Agenciji za javne nabavke, vezano za definisanje modaliteta provođenja postupka javne nabavke u slučaju, kada bi jedna ustanova vršila centralizovanu nabavku, a druga finansirala iznos definisan Uputstvom o korištenju imunoglobulina.

6. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH će pokrenuti aktivnosti na reviziji postojećeg Uputstva o korištenju imunoglobulina, uz angažovanje stručnjaka različitih oblasti.

7. Podržava se inicijativa Stručne Komisije za lijekove koju je Ministarstvo zdravstava Zeničko-dobojskog kantona uputilo Federalnom ministarstvu zdravstva, da se tuberkulostatici sa bolnicke liste lijekova prebace na Lisu lijekova obaveznog
zdravstvenog osiguranja,odnosno esencijalnu listu lijekova, i finansiraju sredstvima kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja za vanbolničke pacijente (ambulantne) pacijente.

8. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH ce Uputi Inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva, da se uključe predstavnici Kantonalnih ministarstva zdravstva i zavoda zdravstvenog osiguranja u donošenje Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja.

9. Inicirati izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju kako bi se izdvajanje sredstava za rezervu Zavoda, usaglasila sa visinom sredstava za tekuću rezervu propisanu Zakonom o Budžetima. Za izradu Inicijative zadužuje se Zavod zdravstvenog osiguranja N.Travnik.

10. Organizirati zajednički sastanak Radne grupe koju čine predstavnici kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i Federalnog ministarstva zdravstva koji su učestvovali u izradi konačnog teksta Prijedloga Pravilnika o postupku za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika. Za organizaciju sastanka zadužuje se FZZOiR.

11. Da Komisija za izradu Tarife zdravstvenih usluga urgentno pristupi izmjeni Tarife zdravstvenih usluga po fazama i prioritetima, kako u dijelu revizije i izmjene cijena zdravstvenih usluga tako i usklađivanja iste sa važećom nomenklaturom zdravstvenih usluga.

Naredni zajednički sastanak će se održati 05. i 06.03.2019. godine u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzla.