Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG)

Dana 18.08.2022. godine pokrenut je postupak javne nabavke za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG), u nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge te dokumentaciju koja je potrebna za navedeni poziv.

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG)
Izjava o prihvatanju cijene (Aneks 3)
Obrazac povjerljivih informacija (Aneks 4)
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (Aneks 5)
Izjava iz člana 52.Zakona o javnim nabavkama (Aneks 7)