Potpisani ugovori za laboratorijske usluge

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nakon provedene procedure javne nabavke potpisao ugovore za pružanje usluga laboratorijske dijagnostike sa sljedećim ustanovama: laboratorija “Atrijum” Goražde, zdravstvena specijalistička ustanova poliklinika „Vitalis“ Mostar i PZU “Eurofarm-Centar Poliklinika” Sarajevo PJ Goražde.

Navedenim ugovorima regulisano je da, osiguranici sa područja našeg kantona mogu ostvariti pravo na laboratorijske usluge koje se ne mogu pružiti u javnim zdravstvenim ustanovama sa područja našeg kantona, a u skladu sa specifikacijom analize medicinsko-laboratorijskih usluga.

Navedeno pravo su osiguranici ostvarivali u proteklom periodu ali na osnovu refundacije, od danas imaju pravo na još veći obim laboratorijskih usluga uz odluku Komisije za liječenje van područja našeg kantona, uputnicu i nalaz specijaliste.

U želji da našim osiguranicima omogućimo što veći spektar zdravstvenih usluga na području našeg kantona, ovo je veliki korak ka poboljšanju zdravstvene zaštite za naše osiguranike. Kako menadžment Zavoda svakodnevno ulaže napore ka poboljšanju zdravstvene zaštite, i u narednom periodu ćemo se truditi da unaprijedimo pravo na život, očuvanje i poboljšanje zdravlja ljudi, te da još više poboljšamo položaj naših osiguranika i da im pružimo što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Također, bitno je napomenuti da je gore navedenim ugovorima ostavljena sloboda i mogućnost osiguranicima na izbor ustanove u kojoj će ostvariti pravo na pružanje laboratorijskih usluga.