Potpisan ugovor sa “Aquaterm” Olovo

Dana 04.06.2021.godine potpisan je Ugovor o banjsko-klimatskom liječenju i rehabilitaciji između Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JZU banjsko-rekreativni centar “Aquaterm” Olovo.

Predmet Ugovora je realizacija programa banjsko-klimatskog liječenja i rehabilitacije za osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Upućivanje osiguranih lica – korisnika usluga vrši isključivo ovlaštena ljekarska komisija Zavoda na osnovu preporuke ovlaštenog doktora medicine.

Pored prethodno navedenog banjsko-rekreativnog centra Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ima potpisan ugovor i sa Lječilištem “Reumal” Fojnica, tako da naši osiguranici imaju mogućnost korištenja usluga navedenih banja u skladu sa potrebama.