Obračun za dobrovoljno osiguranje

Lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje vrše uplatu na osnovu bruto plaće za mjesec maj/20, na sljedeći način:
38,73 KM na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na račun broj: 1320102015282917, sa vrstom prihoda 712193.
4,40 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, na račun broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193.