Obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 20.04.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec februar 2023.godine “Službene novine FBiH”, broj: 28/23)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 49,81 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 5,65 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 348,67 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 39,55 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja