Obavijest za obavljanje PH dijagnostike

Poštovani osiguranici, obavještavamo Vas da je Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 06.05.2020.godine potpisao Ugovor o poslovnoj i stručnoj saradnji u oblasti patohistološke (sa imunohistohemijom) dijagnostike.

Istim je definisano da će osiguranici danom stupanja na snagu navedenog Ugovora usluge patolohistološke dijagnostike obavljati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu uz predočenu Odluku za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Slijedom prethodno navedenog osiguranici na Komisiju za odobrenje liječenja van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i odobravanje CT dijagnostike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde trebaju dostaviti odgovarajuću Uputnicu te original/kopiju medicinskog nalaza ljekara specijaliste koji je preporučio da se obavi PH dijagnostika.
Ujedno ovim putem, a radi blagovremenog postupanja, obavještavamo Vas vezano za refundaciju novčanih sredstava, da je od strane Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj 12.05.2020.godine, stavljen van snage prethodno doneseni Zaključak, broj: 14-3372-6.1/16 od 28.10.2016.godine, kojim je bila omogućena refundacija novčanih sredstava osiguranim licima Zavoda za obavljene PH nalaze na Medicinskom fakultetu.
Ovim je uveliko olakšano pacijentima koji su do sada ove pretrage plaćali iz vlastitih sredstava, te nakon obavljene PH dijagnostike dostavljali u Zavod račune kako bi ostvarili mogućnost na refundaciju istih. Navedenim Ugovorom je omogućeno da uz Odluku za liječenje van područja BPK-a Goražde bez troškova naši osiguranici mogu obavljati navedenu dijagnostiku, te da troškove istih snosi Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.