Obavijest o promjeni transakcijskog i depozitnog računa Zavoda

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavještava sve poslodavce i korisnike usluga zdravstvenog osiguranja da koriste nove račune otvorene kod Privredne banke d.d. Sarajevo.

Naime, Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH „Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20, objavljen je broj računa otvoren kod Privredne banke, te u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 55/20, izvršena ispravka navedenog računa.

U skladu sa naprijed navedenim novi depozitni račun Zavoda otvoren kod Privredne banke d.d. Sarajevo je: 101-140-00732527-19, te transakcijski račun broj: 101-140-00512378-90.

Slijedom navedenog Zavod poziva sve komitente da obrate pažnju prilikom uplata na ispravnost broja računa i vrstu prihoda kako ne bi dolazilo do pogrešnih uplata zbog kojih mogu izgubiti prava iz zdravstvenog osiguranja.

Stari transakcijski i depozitni račun koje je Zavod imao otvorene u NLB banci, su ugašeni i više se ne koriste.