Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.01.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec novembar 2022.godine “Službene novine FBiH”, broj: 4/23)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 48,49 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 5,51KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 339,43 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 38,57 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja