Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 31.10.2022.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec august 2022.godine “Službene novine FBiH”, broj: 83/22)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 47,44 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 5,38 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 337,47 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 37,66 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja