Biomedicinski potpomognuta oplodnja

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je potpisao Ugovor o pružanju usluga biomedicinski potpomognute oplodnje sa PZU “Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Dr Mehmedbašić”.

Navedeni Ugovor je na snazi do 31.12.2022.godine od kada obaveze za biomedicinski potpomognutu oplodnju padaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Zdravstvene ustanove sa kojima Zavod ima zaključen Ugovor i kod kojih je moguće obaviti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje do kraja 2022-e godine su, pored prethodno navedenog Zavoda:

  • PZU Korak do života ginekološka poliklinika, Tuzla
  • PZU New Life, Sarajevo
  • PZU Dr. Balić, Tuzla
  • PZU Bona Dea IVF and women health center, Sarajevo.

Navedenim se omogućava osiguranim licima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da na teret sredstava Zavoda obave biomedicinski potpomognutu oplodnju i to u sljedećim iznosima:

  • intrauterina inseminacija (IUI) – 610,40 KM
  • izvantjelesna oplodnja (IVF) – prvi pokušaj 2.232,00 KM
  • intracitoplazmatska mikroinjekcija spermija (ICSI) – prvi pokušaj 2.816,00 KM
  • pohranjivanje spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka – 100,00 KM.

Prethodno navedeno osigurana lica ostvaruju na osnovu uputnice i nalaza koji se razmatraju na Komisiji za biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.